تاریخچه بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

بیوتکنولوژی ریشه در تاریخ دارد و تکوین آن از سالهای بسیار دور آغاز شده تابحال ادامه یافته است.
  درتقسیم بندی زمانی میتوان سه دوره برای تکامل بیوتکنولوژی قائل شد.
۱) دورهٔ تاریخی که بشر با استفاده ناخودآگاه از فرآیندهای زیستی به تولیدمحصولات تخمیری مانند نان، مشروبات الکلی، لبنیات ترشیجات و سرکه و غیره می پرداخت. در شش هزار سال قبل از میلاد مسیح، سومریان و بابلیها از مخمرها در مشروب سازی استفاده کردند. مصریها در چهار هزار سال قبل با کمک مخمر و خمیرمایه نان میپختند. در این دوران فرآیندهای ساده و اولیه بیوتکنولوژی وبویژه تخمیر توسط انسان بکار گرفته میشد.
۲) دوره اولیه قرن حاضر که با استفاده آگاهانه از تکنیکهای تخمیر و کشت میکروارگانیسمها در محیطهای مناسب و متعاقباً استفاده از فرمانتورها در تولیدآنتی بیوتیکها، آنزیمها، اجراء مواد غذائی، مواد شیمیائی آلی و سایر ترکیبات،بشر به گسترش این علم مبادرت ورزید. در آن دوره این بخش از علم نام میکروبیولوژی صنعتی بخود گرفت و هم اکنون نیز روند استفاده از این فرآیندهادر زندگی انسان ادامه دارد. لیکن پیش بینی میشود به تدریج با استفاده ازتکنیکهای بیوتکنولوژی نوین بسیاری از فرآیندهای فوق نیز تحت تأثیر قرارگرفته و به سمت بهبودی و کارآمدی بیشتر تغییر پیدا کنند.

۳) دوره نوین بیوتکنولوژی که با کمک علم ژنتیک درحال ایجاد تحول در زندگی بشر است. بیوتکنولوژی نوین مدتی است که روبه توسعه گذاشته و روز بروزدامنه وسعت بیشتری به خود میگیرد.

این دوره زمانی از سال ۱۹۷۶ با انتقال ژنهائی از یک میکروارگانیسم به میکروارگانیسم دیگر آغاز شد. تا قبل از آن دانشمندان در فرآیندهای بیوتکنولوژی از خصوصیات طبیعی و ذاتی میکروارگانیسمها استفاده میگردند لیکن در اثر پیشرفت در زیست شناسی مولکولی وژنتیک و شناخت عمیق تراجزاء ومکانیسمهای سلولی ومولکولی متخصصین علوم زیستی توانستند تا به اصلاح و تغییر خصوصیات (میکرو) ارگانیسمها بپردازندو(میکرو) ارگانیسمهائی باخصوصیات کاملاً جدید بوجود آوردند تا با استفاده ازآنها بتوان ترکیبات جدید را بامقادیر بسیار بیشتر و کارائی بالاتر تولید نمود.

۶۰۰ سال قبل از میلاد

۱۸۳۰

۱۸۳۳

۱۸۵۵

۱۸۶۹

۱۹۱۴

۱۹۱۹

۱۹۳۸

۱۹۳۹

۱۹۵۹

۱۹۵۴

۱۹۵۵

۱۹۶۶

۱۹۷۰

۱۹۷۱

۱۹۷۵

۱۹۷۶

۱۹۷۷

۱۹۷۸

۱۹۸۳

۱۹۸۴

۱۹۸۶

۱۹۹۰

۱۹۹۵

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۲۰۰۰

۲۰۰۱

آبجوسازی در مصر و کشورهای حاشیه رود نیل

کشف پروتئین ها

جداسازی اولین آنزیم ها

کشف باکتری ای کلای

کشف DNA

استفاده از باکتری ها در تصفیه فاضلاب

استفاده از واژه بیوتکنولوژی توسط یک مهندس کشاورزی

استفاده از اصلاح بیولوژی مولکولی

کشف فعالیت ضدباکتریایی قارچ پنی سیسلیوم توسط فلمینگ پنی سیلین

کشف ساختمان رشته ایی مارپیچ DAN  توسط واتسون و گریک

توضیح و تشریح ساختمان آنتی بادی

کشف سلول

جداسازی یک آنزیم سنتز کننده DNA

کشف کدهای ژنتیکی

اولین سنتز کامل یک ژن

کشف آنزیم های برش دهنده اسیدهای نوکلئیک

اولین آنتی بادی مونوکلونال

اولین بیان ژن مخمر در باکتری ای کلای

اولین بیان ژن انسان در باکتری

تولید انسولین نوترکیب انسانی

ابداع روش PCR  برای تکثیر قطعات DNA

اولین واکسن مهندسی ژنتیک ، ابداع روش انگشت نگاری DNA

EPA اولین تنباکوی مهندسی ژنتیک را تایید کرد

شروع پروژه ژنوم انسانی، تولید اولین گاو ترانس ژنتیک

کشف اولین ژنوم کامل یک موجود زنده

استفاده از سلول های ریشه ایی برای معالجه بیماریها

شناسایی زنوم کامل مگس سرکه و بسیاری از موجودات دیگر

شناسایی کامل ژنوم انسان و بسیاری دیگر از ارگانیسم ها